POLÍTICA DE PRIVACIDADE

NormativaRegulamento Xeral de Protección de Datos da Unión Europea (RGPD) Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016
Responsable do tratamentoAsociación Cultural GALICIA FIDDLE
CIF: G94084456
Enderezo: Xulián Estévez 32 Vigo 36207
Teléfono: 652 620 005
Enderezo electrónico: info@galiciafiddle.com

Descrición da finalidade do tratamento

O RESPONSABLE tratará os seus datos co único fin de xestionar a súa participación nas actividades organizadas pola A.C. Galicia Fiddle. Para poder recibir as nosas comunicacións deberá aceptar expresamente o seu consentimento.

Conservación dos datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse ata que non se solicite a súa supresión por parte da persoa interesada, conforme aos prazos legais establecidos e en función da finalidade pola que foron solicitados, para poder facer frente as responsabilidades que se puideran derivar do tratamento de datos realizado.

No caso de estar subscrita ou subscrito de xeito voluntario ao envío das nosas comunicacións comerciais, newsletter, publicidade, etc. os seus datos permanecerán ata que tramite a súa baixa deste tipo de comunicacións.

Lexitimización

A base pola cal susténtase o tratamento dos datos de carácter persoal por parte do RESPONSABLE atópase amparada en:

A solicitude de información ou participación nas actividades que organiza a A.C. Galicia Fiddle por parte do interesado ou da interesada, e no caso dos ou das menores, a solicitude e consentimento outorgado dos pais, nais, representantes ou titores/as legais.

Uso dos datos e cesión a terceiros

Mentres dure o tratamento dos datos do ou da interesada, O RESPONSABLE non cederá os datos a terceiros, salvo que medie obrigación legal. Nos supostos que, para a realización de tratamentos de tipo administrativo, fiscal, contable e/ou comercial, cóntese cos servizos de terceiros, formalizarase debidamente o preceptivo contrato de encargado de tratamento, coa finalidade de garantir a seguridade e confidencialidad dos datos do ou da interesada fronte a terceiros.

Dereitos

En relación aos seus datos de carácter persoal, pode exercer os dereitos seguintes de forma libre e gratuita:

  • Dereito de acceso aos seus datos persoais.

  • Dereito de rectificación dos seus datos persoais, cando resulten incompletos ou inexactos.

  • Dereito de supresión dos seus datos persoais, cando non sexan necesarios para os fins polos que foron solicitados.

  • Dereito de limitación do seu tratamento, de todos os datos ou dunha parte deles.

  • Dereito a opoñerse ao tratamento.

  • Dereito á portabilidade dos datos de xeito estruturado.

  • Dereito a retirar o consentimento prestado previamente.

No caso de que sinta vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obteña satisfacción no exercicio do seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente.

Exercicio dos dereitos

Deberá facer a súa solicitude asinada electrónicamente ou acompañada dunha fotocopia do seu documento acreditativo de identidade.

Autoridade de Control

Se vostede precisa de maior información ou axuda en materia de Protección de Datos, ademais da que nós podemos e desexamos proporcionarlle, debe saber que, a autoridade de control en España que vela polo cumprimento da normativa sobre protección de datos, que garante e tutela o dereito fundamental á protección de datos persoais é:
Axencia Española de Protección de Datos (AEPD)
C/ Jorge Juan nº6 -28001 – Madrid – 901 100 099 – 912 663 517 – www.agpd.es

© Galicia Fiddle 2024

Consentimiento de Cookies con Real Cookie Banner